ടെലഗ്രാം Adrenaline
Telegram-Admin-1
ടെലഗ്രാം അഡ്മിൻ
February 29, 2020
Telegram-Copy-Group-Members-1-2
ടെലഗ്രാം തണ്ടർ
March 3, 2020

ടെലഗ്രാം Adrenaline

$120 $69

ടെലഗ്രാം Adrenaline

6 in stock

ടെലഗ്രാം Adrenaline

 • No need to install (very simple and fast)
 • ഈ ടെലിഗ്രാം പരസ്യ സോഫ്റ്റ്വെയർ വളരെ ഉയർന്ന വേഗത പ്രവർത്തിക്കാൻ സാങ്കേതിക ജ്ഞാനം ആവശ്യമില്ല
 • അയയ്ക്കുന്നതും മുന്നോട്ട് ബൾക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ റെക്കോർഡ് പാടെ ഗ്രാഫിക്കല് ​​പൂർണ്ണമായ കൃത്യമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ സമർപ്പിക്കാൻ ൽ പ്രാപ്തിക്കു
 • ചാനലിൽ നിന്ന് ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് മുന്നോട്ട് സന്ദേശം അയയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഫീഡ് ഉപയോക്തൃ-സൗഹൃദ സാധ്യത
 • healthy lines or files (without line-type differences)
 • Advanced forwarding with telegram API library algorithms (on the last layer of the telegram)
 • Bypassing IP and Mac Diagnostics by Telegram (No Limit)
 • രണ്ടു മാറുന്നത് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു
 • algorithms and a normal Lodding Full application stability in massive uploads (no problem and crash)
 • Installable and deployed on servers Ability to add or save virtual numbers (for sending messages). Possibility to
 • send messages to all users and groups of telegrams (sent inside and outside). Ability to store and backup virtual
 • lines and report posts Possibility to load Excel or text file of numbered recipients Possibility to send text, image
 • പേര് സജ്ജമാക്കാൻ വോള്യം കഴിവ് സബ്ടൈറ്റിലുകൾ പരിമിതപ്പെടുത്താതെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചാനൽ കുറിപ്പുകളുടെ മുന്നോട്ട് കൂടെ
 • വേഗതയും വിഭാഗങ്ങളില് ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക് മാറ്റാൻ അവസരം അയയ്ക്കുക സജ്ജമാക്കാൻ വർച്വൽ നമ്പറുകൾ സാധ്യത പ്രദർശനം
 • ഒരു മൗസ് ഉപയോഗിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം ഇടപഴകുന്നതിന് കൂടാതെ പോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന നിർത്തി തുടരാൻ വിഭാഗങ്ങളില് പ്രാപ്തിക്കു
 • കീബോർഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനാകുമോ, Windows, ലിനക്സ് പിന്തുണ എല്ലാ പതിപ്പുകൾ അനുയോജ്യമായിരിക്കുമ്പോൾ അപ്ഡേറ്റുകളും
 • permanent and free And hundreds of other special features Design and programming: tgMember specialize

Telegram AdrenalineTelegram Adrenaline

Save as :
ടെലഗ്രാം പരസ്യം

Telegram Bulk Message Sender, Telegram Group Advertising

Telegram Joiner

Telegram Automatic Group Joiner, Join to Telegram Group List

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.